Algemene voorwaarden TWC Trading With Commitment B.V.

Artikel 1 Definities

 1. TWC: Trading With Commitment B.V, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Gorinchem, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 11060790.
 2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon, met wie TWC een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Overeenkomst: de tussen TWC en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarbij TWC zich verbindt tot de levering van zaken, waaronder niet-limitatief begrepen elektrotechnische apparatuur, installaties, regelsystemen en automatiseringssystemen.
 4. Schriftelijk: onder schriftelijke communicatie wordt eveneens begrepen langs elektronische weg tot stand gebrachte communicatie.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen TWC en de wederpartij.
 2. De toepasselijkheid van de inkoop- of ander voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien het bepaalde in de overeenkomst afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt het bepaalde in de overeenkomst.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In voorkomende gevallen zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij dient zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht te worden genomen.

Artikel 3 Aanbod en totstandkoming van overeenkomsten

 1. Elk aanbod en iedere offerte is vrijblijvend.
 2. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden TWC niet.
 3. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 4. TWC is nimmer verplicht een order te aanvaarden.
 5. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.
 6. Overeenkomsten gelden als gesloten op het moment dat de door de wederpartij geplaatste order door TWC schriftelijk is bevestigd.
 7. Catalogi of andere daartoe door TWC verstrekte schriftelijke stukken zijn bepalend voor de overeengekomen eigenschappen en specificaties van de te leveren producten, alsmede de eventuele voorschriften met betrekking tot de toepassing en/ of verwerking daarvan. Aan mondelinge mededelingen of adviezen van Helmacab ten aanzien van de eigenschappen en specificaties van de te leveren producten kan de wederpartij nimmer enig recht ontlenen.

Artikel 4 Levering

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt als plaats van levering het daartoe door de wederpartij opgegeven afleveradres.
 2. Ten aanzien van leveranties waarvoor gezien de aard of omvang daarvan geen offerte of bestelbevestiging is verstrekt, wordt geacht dat de pakbon de overeenkomst juist en volledig weergeeft.
 3. TWC spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen tijdig na te komen. Echter zijn alle vermelde termijnen uitsluitend indicatieve, niet- fatale termijnen. De wederpartij maakt niet eerder aanspraak op ontbinding van de overeenkomst dan nadat hij TWC schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij hij TWC een redelijke termijn stelt de overeenkomst alsnog na te komen en de nakoming na de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 4. Bij overschrijding van de vermelde leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de geleverde zaken in ontvangst te nemen en/ of de overeengekomen koopprijs te voldoen. Indien de wederpartij desalniettemin weigert de geleverde zaken in ontvangst te nemen is TWC gerechtigd de geleverde zaken voor rekening en risico van de wederpartij elders op te slaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de koopprijs.
 5. Indien de zaken niet kunnen worden afgeleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen zal TWC de zaken voor rekening en risico van de wederpartij opslaan onverminderd de verplichting van de wederpartij tot betaling van de koopprijs. Op eerste verzoek van Helmacab zal de wederpartij mededelen binnen welke termijn de zaken alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan drie maanden na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. TWC is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de zaken nog steeds heeft nagelaten. De overeengekomen koopprijs, alle gemaakte kosten, schade en interesten ter zake komen voor vergoeding in aanmerking.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen behoudt TWC zich het recht voor de levering in gedeelten te laten plaatsvinden.
 7. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken gaat over op de wederpartij op het moment dat zaken door of namens de wederpartij in ontvangst worden genomen.
 8. Verpakkingen, kisten, pallets, haspels e.d. blijven te allen tijde eigendom van TWC. De wederpartij is gehouden de in de vorige zin bedoelde zaken binnen dertig dagen na de levering onbeschadigd te retourneren.

Artikel 5 Opschorting en ontbinding

 1. TWC is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden ontbinding rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien:
  • na het sluiten van de overeenkomst TWC ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen;
  • de wederpartij de verplichtingen uit deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is TWC gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Voorts is TWC gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. Alle in verband met een opschorting en/ of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade komen voor rekening van de wederpartij.
 5. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door TWC op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 6. Indien TWC de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

Artikel 6 Overmacht

 1. TWC is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien hij op grond van overmacht verhinderd is verder uitvoering te geven aan de overeenkomst, zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding. TWC doet van de overmachtsituatie zo spoedig mogelijk schriftelijke mededeling aan de wederpartij.
 2. Van overmacht is sprake indien TWC, als gevolg van een omstandigheid die hem krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend, verhinderd wordt zijn verplichtingen uit de overeenkomst (tijdig) na te komen.
 3. Indien de overmachtsituatie langer voortduurt, of zal voortduren, dan drie maanden zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 4. Ook in geval van overmacht is de wederpartij voor reeds geleverde prestaties de overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 7 Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. De prijzen in het vermelde aanbod zijn in euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. TWC is gerechtigd vooruitbetaling van de gehele of gedeeltelijke overeengekomen prijs te bedingen.
 3. Tenzij anders is vermeld dienen betalingen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, op de door TWC voorgeschreven wijze.
 4. Indien tijdige betaling achterwege blijft is de wederpartij van rechtswege in verzuim. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij de wettelijke handelsrente verschuldigd. De periode waarover deze rente wordt berekend eindigt op de dag dat de volledig openstaande betaling is voldaan.
 5. Betalingen strekken in de eerste plaats tot vermindering van de kosten, vervolgens tot vermindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 6. Alle redelijke kosten ter voldoening van de verschuldigde betalingen, ten aanzien waarvan de wederpartij in verzuim is, komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten 2012.
 7. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling aanvraagt, zijn bedrijfsvoering beëindigt of door een derde wordt overgenomen zullen alle op hem rustende vorderingen terstond opeisbaar zijn.

Artikel 8 Garantie en aansprakelijkheid

 1. De garantie op alle door TWC aan de wederpartij geleverde zaken is steeds beperkt tot de daarop rustende fabrieksgarantie van de leveranciers van TWC.
 2. De garantie vervalt indien het gebrek aan de geleverde zaak het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/ of niet aan TWC is toe te rekenen. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen gebreken als gevolg van ongelukken, beschadiging, kortsluiting, onjuist gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden of doen onderhouden, het aanbrengen van veranderingen aan de zaken – waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van TWC zijn uitgevoerd.
 3. Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, op grond waarvan garantie is uitgesloten, onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij. TWC streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding laat de verplichting van de wederpartij tot betaling van deze kosten onverlet.
 4. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid draagt TWC geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade. TWC is met name niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden grond voor schadevergoeding bestaat is TWC uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TWC aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan TWC toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. TWC is niet aansprakelijk voor schade die voorkomen had kunnen worden indien de wederpartij de adviezen en instructies van TWC behoorlijk had opgevolgd en schade die is veroorzaakt doordat TWC gehandeld heeft overeenkomstig de aanwijzingen van de wederpartij.
 6. Onverminderd het bepaalde in het overige van dit artikel is de aansprakelijkheid van TWC te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de wederpartij in het kader van de overeenkomst aan TWC verschuldigd is, of is geweest, althans voor dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Door of namens TWC geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de wederpartij verboden de geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te vervreemden, te verpanden of op andere wijze te bezwaren, tenzij uit de aard van de bedrijfsvoering van de wederpartij anders voortvloeit.
 3. De wederpartij is verplicht de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust met inachtneming van de redelijke zorgvuldigheidseisen te bewaren en als herkenbaar eigendom van TWC onder zich te houden.
 4. De wederpartij is verplicht om ten aanzien van de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, TWC onmiddellijk in kennis te stellen van het gegeven dat:
  • de wederpartij in staat van faillissement verkeert;
  • de wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd;
  • enig beslag op de zaken wordt gelegd, waarbij de wederpartij de curator of beslagleggende deurwaarder meedeelt dat de zaken eigendom zijn van TWC.
 5. Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen is TWC zonder enige voorafgaande sommatie en/ of ingebrekestelling gerechtigd de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust terug te vorderen en de overeenkomst te ontbinden. De wederpartij verleent TWC bij voorbaat toestemming en zal hem daarbij alle gelegenheid verschaffen om de zaken zo nodig te verwijderen en terug te halen. Verwijdering en terughalen van de zaken geschiedt voor rekening van de wederpartij.

Artikel 10 Slotbepalingen

 1. Op elke overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 3. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich in te spannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Tenzij de wet hiervan dwingend afwijkt is uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van TWC bevoegd van geschillen kennis te nemen.